SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Životné prostredie

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné potvrdenia, doklady, prílohy:

1. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

2. Situačný nákres s vyznačením dreviny na výrub. (kópia z katastrálnej mapy)

3. List vlastníctva, ktorý je potrebný z hľadiska vybavenia žiadosti, aby bolo zo žiadosti zrejmé, že žiadateľ je skutočným vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú.  Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú, o výrub ktorých  žiada, je potrebné doložiť súhlas vlastníka pozemku  (i s doložením vlastníckeho práva )

4. Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok podľa položky č. 160 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení nesk. predpisov

- 100 € - právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou     žiadosťou

- 10 € - fyzická osoba

(zmeny v poplatkoch od 01.10.2012)

Žiadosť na výrub dreviny je umiestnená v žiadostiach.

Rozhodnutie OU NR - Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub

Dňom 1.1.2020 je účinná  novela Zákona  č. 356/2019 Z. z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V § 69 odsek 1 znie:

„(1) Obec

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

b) môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce, vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods.2,

c) je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. l), ak ide povolenie výrubu drevín rastúcich v zastavanom území obce,

d) rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods. 3,

e) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,

f) vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu,

g) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,

h) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

i) plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.“.

Z toho vyplýva, že  Obec ako orgán ochrany prírody, môže povoľovať výrub drevín len v zastavanom území obce.

O výrub stromov mimo zastavaného územia obce -  v extraviláne - je  možné žiadať Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie.