SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Žiadosť o vydanie sup. čísla

 

Prideľovanie súpisných a orientačných čísel

Prideľovanie súpisných a orientačných čísel a označovanie ulíc a verejných priestranstiev od 1. júla 2015

     Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

    Stavebníci, ktorí po 1. júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to zameranie adresného bodu v listinnej podobe pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

    Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

    a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo

    b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

         Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie    

         súpisného čísla a orientačného čísla.

         Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musíte o to požiadať. Podkladom na zameranie   

     adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia

     zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

        Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo     

     polohu  iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.  

         Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického

     referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým

     kódom ETRS89.

 

        Po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia, geometrického plánu, dokladu o

     vlastníctve pozemku (LV), zameranom adresnom bode v listinnej podobe a žiadosti o určenie

     súpisného a orientačného čísla na stavbu obec určí súpisné alebo orientačné číslo, po zápise do

     registra adries vydá žiadateľovi oznámenie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo

     orientačného čísla. Toto oznámenie slúži ako doklad k návrhu na vklad budovy do katastra

     nehnuteľností.

 

 

 

Prílohy:

 - žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

 - vzor zamerania adresného bodu v listinnej podobe

 

Žiadosti  o vydanie rozhodnutia o určení, zmene, alebo zrušení súpisného čísla sú umiestnené v Samospráva - Dokumenty - Žiadosti.