SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Overovanie listín

Overovanie podpisov

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Podhoranoch počas stránkových dní.  V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle telefónu 037/7785096.

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Poplatky:

Osvedčovanie podpisu  2,00 € ( za každý podpis)  -  zmena od 01.01.2018

Overovanie listín

Overovanie fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podľa priloženého originálu alebo overenej kópie.

Poplatok: 2,00 € (za každú stranu)

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady

Podľa § 5 písm. a) zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších prepisov, obvodný úrad a obec nevykonávajú osvedčovanie, ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine.

Podľa § 58 ods. 5 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) osvedčenie pravosti podpisu na listinách so vzťahom k cudzine vykonáva výlučne notár.

Na základe uvedeného obec nemôže osvedčovať listiny alebo podpis na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku a ani listiny a podpisy, ktoré sa majú použiť v cudzine. Takéto konanie by bolo v  hrubom rozpore s platnými právnymi normami.