SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola

E-mail: mspodhorany@wircom.sk

HISTÓRIA Materskej školy v Podhoranoch - Sokolníkoch Podľa zápiskov v kronike MŠ

          Povereníctvo školstva v Bratislave so súhhasom Ministerstva financií zriaďuje podľa ustanovenia § 19 Zákona č. XV. z roku 1891 "Štátnu detskú opatrovňu"
          Detská opatrovňa v obci Salakúzy bola zriadená 1. 10.1947 s výchovným jazykom slovenským s jedným oddelením. Umiestnená bola v "Strednej škole (budova súčasnej ZŠ)."
          Dekrétom Povereníctva školstva v Bratislave zo dňa 13.10.1947 bola ustanovená na tunajšiu opatrovňu Zuzana Taričová. Ako prvá trieda novozaloženej materskej školy bola umiestnená v Strednej škole s rozlohou 6 x 5,40 x 4,10 m. Počet zapísaných detí bolo 33 (15 chlapcov, 18 dievčat), všetci národnosti slovenskej. Vyučovanie bolo poldenné, opatrovkyňa p. Taričová bol výpomocná učiteľka, riaditeľstvo viedol Jozef Táborský - riaditeľ Národnej školy.
         Podľa zápiskov v kronike MŠ sa v tomto období konali rôzne oslavy výročia:

 • 3.5. - Spomienková slávnosť na M.R. Štefánika
 • 11.5. - Deti s rodičmi oslavovali Deň matiek
 • 18.5. - Stromková slávnosť spojená s majálesom
 • 28.5. - Oslava Dňa slobody
 • 7.11. - Oslava 30. výročia SSSR

V júni 1948 bola Zuzana Taričová na vlastnú žiadosť preložená do okresu Stará Ďala (súčasné Nové Zámky).
1.9.1949 do materskej školy nastúpila Želmíra Rehánková ako výpomocná učiteľka.

Na základe návrhu školskej inšpektorky v Nitre bola poverená aj vyučovaním ženských ručných prác na Strednej škole v Sokolníkoch po troch hodinách týždenne. V istom období nastúpila do MŠ pracovať aj Mária Valentíyová ako pestúnka. V októbri v roku 1949 bolo zriadené Združenie rodičov a priateľov školy.  

3. januára 1950 bola MŠ premiestnená do budovy "Káčerovho kaštieľa" (súčastná budova MŠ). Vo vyučovaní pokračuje Želmíra Rehánková už ako riaditeľka materskej školy. Od 18. januára 1950 do 29. januára 1950 bola prerušená činnosť materskej školy pre nákazlivú chorobu  - šarlach. V tomto školskom roku sa okrem iných akcií uskutočnili aj nasledovné akcie:

 • Mesiac solidarity s kórejskou mládežou - MŠ poslala ako dar 100 Kčs
 • Oslava čsl. Armády - vojaci prišli založiť patronátnu zmluvu so školami tunajšej obce
 • Zber slivkových kôstok, zber plodov divého gaštana
 • Zber makovíc, zber starého železa 

Od 1. apríla bola výchovná činnosť v MŠ prerušená. Občania nepovažovali za zodpovedné zaoberať sa otázkou MŠ pre zakladanie JRD. Pre túto príčinu bola prevádzka MŠ prerušená až do 30. novembra 1952. V tomto období nastúpila do služby ako pestúnka MŠ Gizela Bódiová.
8. marca 1953 sa konala slávnosť Medzinárodného dňa žien.
7. júna 1953 - oslava MDD
Od 1. septembra 1953 nastúpila do služby ako pestúnka Rozália Királová.
V roku 1956 nastúpila do MŠ Anna Slováková.
21. januára 1958 bolo založené celoobecné JRD v Sokolníkoch.
2. mája 1958 bola zriadená v MŠ celodenná prevádzka bez stravovania. V školskom roku 1958/59 navštevovalo MŠ 37 detí, 31 matiek detí bolo zamestnaných v JRD Sokolníky.
1. septembra 1958 nastúpila do MŠ pracovať Mária Krkošková na dvojzmennú prevádzku. Ostatný personál MŠ zostáva nezmenený.

Uvedené informácie boli čerpané a citované z kroniky MŠ. Vedenie kroniky bolo v školskom roku  1961/62 prerušené. Obnovenie začalo v školskom roku 1982/83. Do tohto obdobia bola riaditeľkou MŠ Katarína Výpalová, ktorá na vlastnú žiadosť odišla do okresu Nové Zámky.

Od 1. decembra 1982 vedie riaditeľstvo MŠ Margita Dudeková (Kierová), učiteľka - Anna Blašková, kuchárka Anna Kiššová  a školníčka Helena Levická.

8. októbra 1986 bola odovzdaná prístavba kotolne a ukončená montáž ústredného kúrenia. Stavba bola postavená v akcii "Z", hodnota diela činila 90 000 Kčs. Na stavbe pomáhali aj členovia zložiek Národného frontu a to chovatelia, záhradkári, poľovníci a požiarnici. Stavbu viedli Jozef Benďák - predseda MNV a Vladimír Výpala - tajomník MNV.

V školskom roku 1987/88 sa začalo pracovať pod jedným riaditeľstvom s MŠ Mechenice. Riaditeľkou bola Erika Kiššová, učiteľkami Helena Belicová a Magdaléna Tóthová.

Po nových demokratických voľbách, ktoré boli v januári 1990 sa spoločné riaditeľstvá rozdelili na dve samostatné. Personálne obsadenie: riaditeľka MŠ Helena Belicová, učiteľka MŠ - Magdaléna Mitková (r. Tóthová), školníčka Helena Korytárová, kuchárka - Anna Kiššová.

V školskom roku 1991/92 bola zrušená MŠ Mechenice a následne aj MŠ Bádice. Deti z týchto materských škôl prestúpili do tunajšej MŠ spolu s pani učiteľkou Ingrid Bickovou, ktorá v máji 1997 odišla na materskú dovolenku. Na jej miesto nastúpila p. učiteľka Mgr. Beáta Berecová.

Aj v tomto období sa konali v MŠ rôzne kultúrno - spoločenské akcie, ktoré obohatili život detí v MŠ. Napríklad návšteva MIkuláša v MŠ, neskôr aj jasličková slávnosť v miestnom kostole, detský karneval. Veľkolepou verejnou slávnosťou každú druhú májovú nedeľu býva Deň matiek v miestnom kultúrnom dome.

10. - 12. máj 2000 bol v MŠ Podhorany veľmi výnimočný. Producentské centrum Slovenskej televízie pre deti a mládež v Bratislave prijalo pozvanie riaditeľstva tunajšej MŠ na natáčanie edukačnej hranej publicisticko - zábavnej relácie pre deti predškolského veku s názvom Bútľavka, čomu sme sa veľmi potešili, pretože táto relácia sa ešte mimo bratislavských materských škôl nenatáčala. Po vopred dohodnutom termíne autorka relácie vybrala pre našu MŠ tému "Tajomsto mláďat". Počas celého natáčania boli deti veľmi disciplinované, pretože stáli prvýkrát pred kamerou a spolupracovali ako skutoční herci.

Pre veľký záujem o prijatie detí do MŠ sa v školskom roku 2001/02 zriadili dve triedy. Jednu navštevujú deti 3 - 5 ročné, v druhej sú umiestnené deti predškolského veku 5 - 6 ročné. Prijaté boli aj dve nové pani učiteľky Andrea Martonková a Ivana Tóthová.
Nakoľko priestory MŠ neboli dostačujúce na usporiadanie rôznych kultúrno - spoločenských akcií spojených s rodičmi, akcie sa uskutočňujú v miestom kultúrnom dome, napríklad detský karneval, Deň matiek, slávnostné ukončenie školského roka a rozlúčka s predškolákmi.

Pani učiteľky spolu s deťmi a ich rodičmi veľmi radi pripravujú jesennú výzdobu tekvicových strašidiel. Za aktivitu sú deti odmeňované diplomom a sladkosťou.

1. jún - Deň detí býva pre škôlkarov celkom iný ako bežné dni počas roka. Pre deti usporiadavame rôzne súťaživé hry na školskom dvore. Za ich odvahu a šikovnosť je pre deti pripravená sladká odmena a malý darček. Každoročne deti pri príležitosti Dňa detí navštevujú bábkové divadlo v Nitre. Na tento výlen sa deti vždy veľmi tešia, pretože si odnášajú pekný estetický a umelecký zážitok.

MŠ Podhorany spolu s MŠ Jelšovce, Výčapy -Opatovce, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce a Koniarovce v zastúpení riaditeliek jednotlivých MŠ v školskom roku 2005/06 utvorila interné metodické združenie, ktoré zameriava svoju činnosť na prípravu zaujímavých a vhodných podujatí pre deti, napríklad:

 • Detský milionár - vedomostná súťaž
 • Svet okolo nás - detské výtvarné dielo
 • Evička nám ochorela - zdravotná výchova
 • Vítanie leta - literárne pásmo, atď.

Okrem toho IMZ zameriava svoju činnosť aj na vymieňanie si skúseností v oblasti výchovy a vzdelávania detí medzi jednotlivými MŠ, v oblasti metodiky a uplatňovania nových trendov.

Rada MŠ

Rada školy pri MŠ Podhorany v zložení:

Predseda: Mgr. Denisa Slováková

Členovia:

 • Peter Hanic
 • Ragas Marián, Ing.
 • Kiss Norbert
 • Žebi Peter
 • Gombár Ťažárová Andrea, Mgr.
 • Desatová Zuzana