SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Základná škola

Na základe výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 08.09.2021 sa dňa 19.10.2021 uskutočnilo výberové konanie, v ktorom úspešne obstál  Mgr. Daniel Bihány

       V súlade s návrhom Rady školy pri ZŠ Podhorany  a v zmysle § 3 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol menovaný do funkcie: 

„RIADITEĽA“ 

Základnej školy, Sokolníky  8, 951 46 Podhorany s účinnosťou od 01.11.2021 na na funkčné obdobie 5 rokov.

http://podhorany.edupage.org/

Dňa 1.marca 1949 bola zriadená Stredná škola pre obvod Mechenice, Sokolníky a Bádice v budove kaštieľa veľkostatkára Fuchsa.
Stredná škola bola zlúčená s Národnou školou v roku 1953 čím sa vytvorila Osemročná stredná škola.

V roku 1961 sa zmenila na Základnú deväťročnú školu. V Sokolníkoch sa vyučovalo v siedmich triedach. Ročníky 6.- 9. boli v budove kaštieľa a ročníky 1. – 5. v budove pri kostole v Sokolníkoch. Občania už vtedy neboli spokojní s priestormi školy, nakoľko vyučovanie v troch objektoch nevyhovovalo požiadavkám na kvalitné vzdelávanie.

V Mecheniciach a Bádiciach boli dvojtriedne školy. V Mecheniciach fungovala maďarská škola pod vedením riaditeľa Štefana Miku, ktorá bola na žiadosť rodičov zrušená.

V Sokolníkoch a Mecheniciach boli v r. 1964 zriadené materské školy.
V roku 1965 sa zlúčila škola z Mecheníc a Sokolník. Tým vznikla plneorganizovaná Základná deväťročná škola. Jej riaditeľom bol Anton Lahučký a prvý raz bol zvolený aj zástupca riaditeľa školy (Štefan Mika).
V roku 1973 bola k objektu školy vybudovaná prístavba , čím sa, aspoň čiastočne, zlepšili študijné a pracovné podmienky miestnych žiakov aj učiteľov.

V materskej škole v Mecheniciach sa uviedla do užívania nová jedáleň v septembri roku 1973.
V Sokolníkoch bola jedáleň materskej školy zriadená v roku 1974. V roku 1976 sa začala výstavba jedálne pri základnej škole. Do užívania bola odovzdaná 1.septembra 1977.

V priebehu rokov 1966 – 1978 museli žiaci aj učitelia absolvovať rôzne sťahovania (napr. do priestorov budovy dnešného Obecného úradu) z dôvodu rekonštrukcie časti školy resp. nevyhovujúcich priestorov.

V 90. rokoch 20.st. bola zrušená materská škola v Mecheniciach. Do jej priestorov sa umiestnil 1.- 2.ročník základnej školy, čo trvalo do decembra 2006. Od januára 2007 sa prváci a druháci znova sťahovali. Tentoraz do areálu základnej školy v Sokolníkoch, do upravených priestorov vytvorených v objekte školskej jedálne.

ZŠ Podhorany je plno organizovaná škola s kapacitou približne 120 žiakov. Počet kmeňových učební je 9. Okrem nich má škola jednu špeciálnu učebňu, ktorá je využívaná na výučbu informatiky a prácu s IKT počas vyučovacích predmetov. Objekt školy sa nachádza v okrajovej časti obce Sokolníky pod kopcom Bahorec a okrem hlavnej budovy je v ňom umiestnená aj budova školskej kuchyne a jedálne a dve menšie budovy slúžiace na hospodárske účely. K objektu patrí dvor s multifunkčným športovým ihriskom a pozemok.

 

Rada ZŠ

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy pri ZŠ Podhorany v zložení:

Predseda: Trímayová Katarína Mgr.                      

Členovia:

 Poslanci delegovaní obcou

 • Kňaško Štefan Ing.
 • Kiss Norbert
 • Ragas Marián Ing.
 • Žebi Peter

Pedagogickí zamestnanci školy

 • Skalková Marcela Mgr.
 • Trímayová Katarína Mgr.

Nepedagogickí zamestnanci školy

 • Kóňová Silvia

Zástupcovia rodičov

 • Slováková Denisa Mgr.
 • Vargová Martina Bc.
 • Daňová Michaela Mgr.
 • Hanic Peter