SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyť ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady:

Vlastník bytu (domu): 

Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace 

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa

Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Oznámenie o uzavretí manželstva

U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu)

Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Prítomný-í musí byť vlastník - vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace, ktorí musia dať súhlas s prihlásením na trvalý pobyt

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade v Podhoranoch miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max. 5 rokov) Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátane potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:

Vlastník bytu (domu):

Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa

Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Oznámenie o uzavretí manželstva

U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Nájomná zmluva

Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Prítomný-í musí byť vlastník - vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

 Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu.  V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosť na zrušenie trvalého pobytu je umiestnená v žiadostiach.

Vycestovanie občana do zahraničia

V prípade občana, ktorý má trvalý pobyt na území SR a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého  pobytu. Pri tomto hlásení uvádza štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Zákaz poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov. Vo vyhlásení uvedie lehotu, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako 3 roky.

Tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade v Podhoranoch.