SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

... prvá zmienka a stredovek

Archeologické prieskumy a výskumy priniesli viaceré dôkazy o tom, že na dnešnom území Podhorian sa už pred rokom 1113, nachádzalo niekoľko menších slovanských osád. Podrobnejšie sa ich podarilo zachytiť hlavne v Sokolníkoch, kde sa v polohe Hríb našlo sídlisko z 11. – 12. storočia a na starom cintoríne zvyšky zaniknutej sakrálnej stavby spolu s cintorínom. Je treba však predpokladať, že podobná osada bola aj na území dnešných Mecheníc.

V súvislosti s hľadaním historického pôvodu Podhorian je nutné spomenúť domnienky naznačujúce možný pôvod mien jednotlivých obcí.

Zápis v listine z roku 1113 vo forme Mechina poukazuje na to, že pôvodné meno Mecheníc bolo Měchyňa (zo slovanského měch = mach), ku ktorému sa pridal sufix – ice. Až neskorším pomaďarčením obyvateľov obce sa jej názov nezmenil na Mechynice, ale na Menyhe.

Sokolníky majú pravdepodobne maďarský pôvod, čo dokazujú už najstaršie zápisy ich mena – ako Solokus v r. 1113, Zalakuz v r.1272.

V roku 1111 a 1113 nechal vtedajší uhorský kráľ Koloman napísať na žiadosť zoborského opáta Godfrída dve honosné listiny. Kráľ nimi potvrdil benediktínskemu opátstvu sídliacemu na Zobore rozsah jeho majetkov. Z nich sa dozvedáme, že Sokolníky aj Mechenice patrili v tej dobe k majetku opátstva.

Pretože sa Sokolníky aj Mechenice označujú termínom „villa“, museli byť v tejto dobe už konsolidovanými sídliskovými jednotkami. Ich obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom. Časť z nich popritom asi vykonávala aj niektoré miestne remeslá (hrnčiarstvo, kováčstvo).

Dokedy patrili Sokolníky a Mechenice k majetkom zoborského opátstva presne nevieme. Ale vieme, že v roku 1275 boli Sokolníky už darované jobagiónovi nitrianskeho kráľovského hradu Rólandovi a od 15. storočia sú uvádzané ako majetok nitrianskeho biskupstva. Mechenice sa stali majetkom tohože biskupstva v roku 1409.

Na konci 13. storočia Sokolníky patrili už Lefantovskím – šľachticom z Horných a Dolných Lefantoviec.

V druhej polovici 15. storočia preberajú iniciatívu v správe obcí namiesto vymierajúcich Lefantovských Forgáčovci a Oponický.

... na prahu novoveku

Najrušnejším obdobím v histórii novovekého Slovenska bolo 16. a 17. storočie. Život obyvateľov mnohých osídlených lokalít poznamenali najmä vpády Turkov po r. 1530, šľachtické povstania od začiatku 17. storočia do roku 1711 a najmä reformácia a protireformácia. Skoro všetky tieto vplyvy sa odrazili na vývoji Podhorian a ich blízkeho okolia.

Turci sa v oblasti dnešných Podhorian objavili až niekedy okolo roku 1570, lebo v súpise Turkom podriadených obcí z roku 1570 je zaznamenaná aj obec Horné Lefantovce. Či obsadili aj obce dnešných Podhorian nevieme, ale je to dosť pravdepodobné.

Ďalšou veľkou ranou osudu boli pre našich predkov protihabsburské a stavovské povstania, trvajúce od konca 16. storočia až do roku 1711. Počas nepokojov zomrelo mnoho ľudí a mnohý prišli o všetok svoj majetok. Populácia dnešných Podhorian sa počas týchto nepokojných rokov zmenšila takmer o polovicu. Obce dnešných Podhorian mali v roku 1598 cca 500 ľudí, ale v roku 1601 už len 300-320. V roku 1663-1664 bol vyhotovený ďalší súpis obcí patriacich Turkom. Sú v ňom zaznamenané aj Mechenice (Menhel) a Sokolníky (Szalakuz).

V Mecheniciach žilo v 33 domoch 44 rodín. V Sokolníkoch úradníci zaznamenali 43 domov a 61 rodín.

V 17. storočí sa v Lefantovciach objavili dva nové rody, ktoré časom získali aj viaceré časti Podhorian. Boli to Bartakovičovci a Jaklinovci. Okrem týchto rodín sa v Sokolníkoch prejavili od r. 1635 i Keresztúrovci a od r. 1668 aj Kochanovskí.

... novovek

18. storočie prinieslo Podhoranom značný spoločenský rozvoj. Po reformách Márie Terézie a Jozefa II. časť poddaných mohla pracovať v manufaktúrach, výrobniach súkna, porcelánu, alebo v pivovaroch (jeden bol v r. 1751 aj v Sokolníkoch).

Okolo roku 1715 žilo v Sokolníkoch a Mecheniciach spolu okolo 200-250 ľudí. Ich hlavným zamestnaním bola práca v poľnohospodárstve na majetkoch miestnych zemepánov. Časť sa zaoberala vinohradníctvom a ovocinárstvom.

V 70. a 80. rokoch 18. storočia je písomne doložená existencia miestnej samosprávy. Každá z obcí mala vlastný správny aparát aj vlastnú pečať na potvrdzovanie úradných dokumentov.

Vďaka relatívne priaznivej spoločenskej situácii na prelome 18. a 19. storočia sa pozvoľne menili aj životné podmienky miestnych ľudí. V r.1828 ich žilo v Sokolníkoch 515 a v Mecheniciach 609.

Jednou zo zásadných spoločenských zmien v spomenutých obciach bolo zrušenie poddanstva v Uhorsku r. 1848. Zemepáni tým stratili neobmedzenú právomoc nad svojimi poddanými. Niekdajší nevoľníci však nezískali žiadne nové majetky, takže ľudia museli aj naďalej pracovať na majetkoch zemepánov. Ako príklad môžeme uviesť, že 80% polí v Sokolníkoch vlastnili traja zemepáni: Ladislav Kochanovský, Teodor Majthényi a Augustín Bartakovič. Iba dve malé časti vlastnila cirkev a obec.

... prvá republika

Z obdobia prvej Česko – slovenskej republiky sa o histórii Sokolník ani Mecheníc nezachovali žiadne záznamy. Môžeme len spomenúť, že v týchto rokoch bolo najvýznamnejším činom vybudovanie železničnej trate v r. 1935 – 1938. Železničná trať leží na jednokoľajovej trati Kozárovce – Leopoldov, medzi obcami Žirany a Drážovce. Trať bola uvedená do prevádzky dňa 15. mája 1938. Pri odovzdávaní trate boli prítomní minister železníc p. Běchyne a prezident bratislavského predstavenstva p. ing.Viesta. Za obec Mechenice poďakoval richtár Július Bengyák, za obce Sokolníky a Bádice správca školy Jozef Táborský, ktorý so skupinou dievčat a chlapcov zaspievali pieseň „ Sláva tebe.“ Prvým správcom stanice bol menovaný p. Ján Škoda.

... pod červenou zástavou

Mechenice aj Sokolníky boli oslobodené 30. marca 1945 po trojdňových bojoch.

Všetky statkárske aj židovské majetky boli zhabané a prešli pod správu „fondu“.

Miestny občania si začali rozdeľovať obilniny a dobytok veľkostatkárov. Nepovšimnutý nezostal ani majetok, v priebehu vojny odvezených židov.

Začiatkom mája bol ustanovený Miestny národný výbor.

Výnosom Povereníctva školstva sa bývalá rímsko-katolícka škola dňa 16. apríla premenovala na Štátnu ľudovú školu.

V roku 1946 bol konfiškovaný majetok Kochanovských a bol rozdelený medzi občanov po 4 ha. Podobne bol skonfiškovaný aj majetok Fuchsovcov, Katcherovcov a Adlerovcov, ktoré prešli do správy „fondu“.

Dňa 16. mája 1946 sa v obci konali na dlhý čas posledné demokratické voľby, z ktorých ako víťazná vyšla Komunistická strana.

V roku 1957 bola prevedená elektrifikácia v Sokolníkoch a o rok neskôr v Mecheniciach.

V roku 1958 vzniká v Sokolníkoch väčšinové Jednotné roľnícke družstvo. V Mecheniciach vzniklo až o rok neskôr, ale jeho členmi sa stala len menšina roľníkov.

... spojenie

Po voľbách v roku 1960 vzniká spojením troch dovtedy samostatných obcí Sokolníky, Mechenice a Bádice jednotná obec, ktorá dostáva meno PODHORANY. Oficiálne sa tak stalo dňa 12. júna 1960. V Sokolníkoch sa väčšina obyvateľov hlási k národnosti slovenskej. V Mecheniciach a Bádiciach k národnosti maďarskej.

Na jar 1961 došlo k zlúčeniu JRD v Sokolníkoch, Mecheniciach a Bádiciach.

V roku 1963 žilo v obci 2038 obyvateľov. Občania v tomto roku vlastnili 7 automobilov, 65 televízorov a 348 rádioprijímačov.

Najvýznamnejšími udalosťami v našej obci v nasledujúcich rokoch bolo budovanie miestnych komunikácií, zriadenie ambulancie zubného lekára, ako aj zavedenie miestneho rozhlasu.

V obci pracovali ochotnícky divadelníci a spevokol miestnej školy.

V roku 1972 sa začalo s výstavbou nového kultúrneho domu, ktorý bol ukončený o rok neskôr.

Základné školstvo v obci funguje vo viacerých priestoroch, čo nepriaznivo vplýva na úroveň vyučovania. V materskej škole v Mecheniciach sa uviedla do prevádzky nová jedáleň .V Sokolníkoch bola jedáleň zriadená v roku 1974.

V roku 1976 dochádza k zlučovaniu poľnohospodárskych družstiev. PD Podhorany sa zlúčilo do „ JRD Zobor“ spolu s PD Výčapy-Opatovce, PD Jelšovce, PD Čakajovce, PD Drážovce a PD Lefantovce.

V tomto roku začala aj výstavba jedálne pri Základnej deväťročnej škole v Sokolníkoch. Jedáleň bola dokončená k 1. septembru 1977.

Po roku 1977 sa prestala písať kronika obce a preto nie je možné presne uviesť všetky dôležité udalosti, ktoré sa v obci odohrali.

Môžeme len vo všeobecnosti vymenovať investičné akcie uskutočnené medzi rokmi 1978 – 2006.

Vybudovanie miestneho vodovodu prebehlo začiatkom 90-tych rokov. V 90-tych rokoch bol zrekonštruovaný aj kultúrny dom v časti Sokolníky.

Z výstavbou kanalizácie obce sa začalo v roku 2004 a pokračuje dodnes.

Rovnako sa zahájila rekonštrukcia kultúrneho domu v časti Mechenice a pokračuje dodnes.

Bol zrekonštruovaný obecný úrad.
((R&B))