SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Prevencia proti vzniku požiaru

 22.03.2024

Z ČINNOSTI POŽIARNEJ PREVENCIE

Vážení občania.

Je tu rok 2024 a hasiči sa vám aj touto cestou budú prihovárať, aby sme spoločne predchádzali vzniku požiarov v obci. V marci, v  oblasti požiarnej prevencie, vykonala obec 3 protipožiarne kontroly u právnických subjektov. Tieto preventívne protipožiarne kontroly je obec povinná vykonávať u tých subjektov, kde štátny požiarny dozor nevykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičské záchranného zboru. Pri kontrolách sa nezistili žiadne protipožiarne nedostatky.

Aj na tento rok predpovedajú meteorológovia veľmi teplé a skôr suché počasie. Preto je na mieste byť opatrný pri likvidovaní suchého porastu v záhradách, ako aj na trávnatých porastoch. Ak môžete, využite túto trávu na vytvorenie kvalitného kompostu. A už konečne prestaňme s vypaľovaním trávnatých porastov.

Najviac požiarov v prvom polroku vzniká v júni, v júli a v auguste, pokiaľ to počasie dovolí. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní odpadov zo záhrad a vypaľovania trávy. Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode aj na domácnostiach spôsobiť. Okresné riaditeľstvo môže za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť v blokovom konaní priamo na mieste pokutu do výšky 100 €. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie, alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331 €.

A teraz niečo zo štatistiky v rámci Slovenska

Požiare, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov v období rokov 2010-2023:

 • tvorili cca 18,7 % z celkového počtu požiarov (25 728 požiarov z celkového počtu 137 921 požiarov),

• spôsobili škody za 2 569 220 €,

• pripravili o život 6 osôb,

• zranili 34 osôb.

V súčasnosti sú v platnosti všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín a kríkov, ako aj spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácnosti zakazujú.

Okrem iných sú to:

• zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,

• vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,

• zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, ktorý určuje okrem iného prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia a úlohy obce pri prenesenom výkone štátnej správy,

• predpisy vydané územným samosprávnym celkom (obec, mesto alebo samosprávny kraj) pri výkone štátnej správy, ktoré upravujú nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

A ešte celkom na záver:

Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a zem rýchlejšie vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov. A preto chráňme si našu prírodu, veď sme jej súčasťou.

 

Spracoval : Ing. Ivan Matúška – preventivár PO obce

Zdroj : Prezídium HaZZ SR a vlastný zdroj


Zoznam aktualít: