SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 21.09.2023

 12.09.2023

                                              STAROSTKA OBCE PODHORANY – Mgr. Lucia Kuťková

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, ktoré sa uskutoční dňa

21. 9. 2023

18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Podhorany

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Prerokovanie Návrhu Správy o výsledku kontroly HK v prvom štvrťroku 2023
 4. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia obce Podhorany č.2/2023
 5. Zvolenie a delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri Spojenej škole, Sokolníky 8, Podhorany
 6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecnej parcely 193/27 (4 m2) a 193/3 (34 m2) v katastrálnom území Sokolníky
 7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecnej parcely 274/42 o výmere 6 m2 v katastrálnom území Mechenice
 8. Prerokovanie žiadosti o dlhodobý nájom pozemku v katastrálnom území Mechenice
 9. Prerokovanie možných spôsobov ďalšieho využitia stavby so súpisným číslom 42 k. ú. Sokolníky ( futbalová šatňa) – uplatnenie predkupného práva
 10. Prerokovanie bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku štátu obci Podhorany v katastrálnom území Sokolníky
 11. Prerokovanie nadobudnutia nehnuteľnosti prostredníctvom darovacej zmluvy - 98 m2 v katastrálnom území Sokolníky
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Interpelácia
 15. Uznesenie
 16. Záver    

                                                              ............................................

                                                                    Mgr. Lucia Kuťková

                                                                         starostka obce

 


Zoznam aktualít: