•  

Pozvánka na zasadnutie OcZ 22.03.2023

 14.03.2023

               STAROSTKA OBCE PODHORANY – Mgr. Lucia Kuťková

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, ktoré sa uskutoční dňa

22. 3. 2023

18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Podhorany

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ z 31. 1. 2023
 4. Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti HK obce Podhorany na  I. polrok 2023
 5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecnej parcely 274/39, 274/40, 274/41 ( Peter Bickó)
 6. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 2023
 7. Vyjadrenie územnej samosprávy k vyradeniu Základnej školy, Sokolníky 8, Podhorany a všetkých jej súčastí zo siete škôl SR
 8. Vyjadrenie územnej samosprávy k vyradeniu Materskej školy, Sokolníky 215, Podhorany a všetkých jej súčastí zo siete škôl SR
 9. Prerokovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 a Akčný plán obce Podhorany
 10.  Zrušenie uznesenia 3/1/2023 z 24. 1. 2023 ( schválenie rozpočtu obce Podhorany)
 11. Schválenie rozpočtu obce Podhorany na rok 2023
 12.  Prerokovanie návrhu predsedu Komisie školstva, kultúry a športu o členoch komisie
 13. Rôzne
 1. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 2. Prerokovanie prevodu nehnuteľnosti – prenájmu časti obecného pozemku ( OZ Alternatíva Podhorany)
 3. Prejednanie možných spôsobov ďalšieho využitia stavby so súpisným číslom 42

k. ú. Sokolníky ( futbalová šatňa)

 1. Prejednanie sťažnosti p. Cok Steinemannovej
 1. Interpelácie poslancov
 2. Diskusia
 3.  Uznesenie
 4.  Záver    

                                                            ............................................

                                                                     Mgr. Lucia Kuťková

                                                                          Starostka obce


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne