•  

Návrh kontrol hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023

 08.03.2023

Obec Podhorany

Ing. Anna Maťová

Hlavná kontrolórka obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Podhorany  na I. polrok 2023

     

Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť raz za šesť mesiacov obecnému zastupiteľstvu návrh plánu  kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

      V súlade s citovaným ustanovením predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok  2023.           Činnosť hlavného kontrolóra  v plánovanom období bude spočívať 

 • v kontrolnej činnosti
 • v mimokontrolnej činnosti.

1. Plán kontrolnej činnosti

Kontrola vo verejnej správe je charakterizovaná ako činnosť, ktorou sa zisťuje a hodnotí u právnickej resp. fyzickej osoby (kontrolovaného subjektu) skutočný stav kontrolovanej oblasti, ten sa porovnáva so stavom predpokladaným právnymi predpismi, prípadne normami vydanými na ich základe, zisťujú sa príčiny nesplnenia povinností, zodpovedné osoby, prijímajú sa potrebné opatrenia – uplatňovanie zodpovednosti, uloženie povinnosti odstrániť zistené nedostatky a príčiny, ktoré k nim viedli, zamedzenie opakovaniu nedostatkov. 

Kontrolný proces  je  neoddeliteľnou súčasťou  štruktúry  riadenia  samosprávy   a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami, kde plní funkciu spätnej väzby. Účinná a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k neustálemu skvalitňovaniu riadiaceho procesu samosprávy. 

Plánovaný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný  hlavne  na  kontrolu  zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.

            Kontrolná činnosť  bude   realizovaná v súlade  s  príslušnými   ustanoveniami  nižšie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • všeobecne záväzných nariadení,  smerníc a poriadkov obce a interných predpisov kontrolovaného subjektu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti vychádza z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa  hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, ako aj z predpokladanej periodicity bežne kontrolných akcií zo strany iných kontrolných útvarov. 

1.   Výkon základnej finančnej kontroly v zmysle platnej legislatívy, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť         a účelnosť u bezhotovostných pohybov na obci v I.Q 2023

2.  Plán mimokontrolnej činnosti

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov bude hlavná kontrolórka mimo plánu kontrolnej činnosti vykonávať:

 • stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu za rok 2022
 • stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržiavaniu podmienok k prijatiu návratných zdrojov financovania

Ostatné činnosti hlavnej kontrolórky obce:

 • účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva
 • poskytovanie odbornej pomoci a konzultácii podľa požiadaviek zamestnancov Obecného úradu
 • kontroly vykonávané, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo na základe podnetov poslancov - zvyšovanie si odbornosti na základe novoprijatých právnych predpisov

                                                                                                 Ing. Anna Maťová

                                                                                            hlavná kontrolórka obce

Dátum zverejnenia: 08.03.2023

Dátum schválenia:

Číslo uznesenia:


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne