•  

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. 1. 2023

 24.01.2023

                                                           STAROSTKA OBCE PODHORANY – Mgr. Lucia Kuťková

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, ktoré sa uskutoční dňa

31. 1. 2023

18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Podhorany

      Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov

 2. Schválenie programu zasadnutia

 3. Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ z 13. 12. 2022

 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Podhorany

 5. Predaj obecného pozemku p.Bakytovej a p. Šálymu

 6. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN Obce Podhorany  č. 1/2022, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí a čiastočná úhrada nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 7. Rôzne

 1. Prerokovanie vstupu obce do OZ Lepšia samospráva

 2. Prerokovanie prevodu nehnuteľnosti – prenájmu časti obecného pozemku ( OZ Alternatíva Podhorany)

 3. Informovanie o výsledku inšpekcie práce

 4. Informovanie o Dohode o urovnaní - Slovenský ochranný zväz autorských práv

 5. Stanovenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023

 1. Interpelácie poslancov

 2. Diskusia

 3.  Uznesenie

 4.  Záver

                                                        

                                                                                         ............................................

                                                                                              Mgr. Lucia Kuťková

                                                                                                 Starostka obce


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne