•  

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

 12.01.2023

OZNAMY PRE DAŇOVNíKOV

Obec Podhorany oznamuje občanom,ktorým nastali zmeny v dani z nehnuteľností (DzN) v priebehu roku 2022,že tieto zmeny sú povinný nahlásiť na Obecnom úrade a podať daňové priznanie v termíne do 31.1.2023.

Zmenami v DzN do 31.12.2022 sú:

 • Predaj nehnuteľnosti - zánik daňovej povinnosti (predaj rodinného domu,pozemkov,vinice,chaty a pod.)
 • Kúpa nehnuteľnosti-vznik novej daňovej povinnosti (nový vlastník podľa listu vlastníctva -LV)
 • Prístavba k rodinnému domu (treba priložiť geometrický plán s rozmermi prístavby,stačí fotokópia)
 • Právoplatné stavebné povolenie  (treba priložiť právoplatné stavebné povolenie,stačí fotokópia)
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie  (treba poskytnúť geometrický plán s výmerou a  parcelným číslom,stačí fotokópia)
 • Ohlásenie drobnej stavby  – napr.sklad náradia,garáž,dielňa,prístrešok,hospodárska budova a pod.-t.j. stavba,ktorá je pevne spojená so zemou   (treba poskytnúť rozmer stavbyv m2 a číslo parcely)
 • prihlásenie/odhlásenie psa do/z  evidencie

U PO(právnická osoba) a FO(fyzická osoba) podnikateľoch – začiatok podnikania,skončenie podnikania,pozastavenie podnikania,zmena mena podnikateľa,zmena v živnostenskom liste alebo v obchodnem registry,zmena sídla podnikania a pod. Dokladmi o zmene sú list vlastníctva,živnostenský list,výpis z obchodného registra.

UPOZORNENIE:

 • Pri miestnom poplatku za komunálny odpad má poplatník (zástupca) nehnuteľnosti oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti oznámiť aj ostatných členov domácnosti- nahlási zmeny a predloží doklady.
 • Pre zníženie  alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad  je potrebné dať písomnú žiadosť,ku ktorej je potrebné doložiť hodnoverné doklady ako sú:
 • a) potvrdenie o ubytovaní v internáte alebo potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku
 • b) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,resp:potvrdenie o prechodnom pobyte,príp.potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu (zamestnanec s výkonom práce mimo trvalého bydliska,obyvatelia s prechodným pobytom,vodiči kamiónovej prepravy,a pod.)
 • c) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,potvrdenie o štúdiu v zahraničí,pracovné víza
 • d) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb

V prípad že doklady nie sú v slovenskom  alebo českom jazyku,je potrebné k nim priložiť aj preklad,pričom sa nevyžaduje  úradný preklad.Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Ku novonadobudnutým nehnuteľnostiam,ktoré boli zapísané do Listu Vlastníctva(LV) spracovaním ROEP-Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov,treba doplniť daňové priznanie k Dani z nehnuteľnosti(DzN).Táto povinnosť sa netýka nehnuteľností,ktoré sú v užívaní poľnohospodárskeho družstva (na základe nájomnej zmluvys uvedením konkrétnych parciel) a urbárskej spoločnosti.

V prípade nejasností pri podávaní daňového priznania vám informácie k DzN poskytnem na Obecnom úrade na tel čísle 037/7785096 , 0917 905 819 , mail-obecpodhorany@wircom.sk

Tlačivá pre nahlásenie zmien sú dostupné na webovej stránke obe Podhorany – Žiadosti – Dane a poplatky.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne