•  

Oznam - výberové konanie

 20.12.2022


Obecný úrad, Mechenice č. 51,  951 46 Podhorany

         Obec Podhorany vyhlasuje výberové konanie na funkciu  “Hlavný kontrolór obce Podhorany” v zmysle § 18a  zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Podhorany č. 57/7/2022 zo dňa 13.12.2022

Voľby

Hlavného kontrolóra obce Podhorany

sa uskutočnia na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Podhorany

dňa 31.1.2023

Klasifikačné predpoklady a požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
 • bezúhonnosť;
 • aktívne ovládanie práce na počítači;
 • znalosť základných noriem samosprávy;
 • prax v ekonomickej oblasti vítaná.

Všeobecné podmienky:

 • Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 6 rokov.
 • Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Podhorany č. 57/7/2022 zo dňa 13.12.2022 rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Podhorany je 0,20 úväzku (7,5 hodín/týždenne);
 • Plat hlavného kontrolóra je v zmysle § 18c ods.1)  zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Predpokladaný nástup do zamestnania je 1.2.2023 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 1. Písomná prihláška bude obsahovať: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu resp. adresu na doručenie, ktorá nie je zhodná s trvalým pobytom, kontaktné údaje: e-mail, telefón, účel podania písomnej prihlášky.
 2. Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície.
 3. Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
 4. Čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods.2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce.
 5. Informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
 6. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 písm.a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov.
 7. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
 8. Písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Podhorany

zašlite alebo osobne doručte na adresu: Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany

V uzatvorenej obálke označenej "Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať" v termíne do 17. 1. 2023 do 15:30 hod. s adresou odosielateľa.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Bližšie informácie: Obecný úrad v Podhoranoch, t. č. :0917 905 819, 037 77 85 096

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 20. 12. 2022

Zvesené z úradnej tabule obce dňa .........................

                                                                                                         Mgr. Lucia Kuťková

                                                                                                     starostka obce Podhorany

Príloha:

Postup voľby HK

                           POSTUP VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE PODHORANY

 •  Voľba sa uskutoční dňa 31.01.2023 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Podhorany.
 • Obecné zastupiteľstvo dňa 13.12.2022 č. uznesenia 57/7/2022 schválilo komisiu na posúdenie podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorany v zložení:

                     Predseda: Ing. Štefan Kňaško

                     člen: Radoslav Benc 

                     člen: Peter Žebi

      Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať / doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade, t.j. do 17.01.2023 do 15:30. Otváranie obálok a kontrolu splnenia  podmienok vykoná schválená komisia dňa 20. 01. 2023 o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce Podhorany.

              Na otváraní obálok má právo zúčastniť sa každý prihlásený uchádzač!

       Z otvárania obálok vyhotoví komisia zápisnicu. Kandidáti, ktorí budú spĺňať stanovené kritéria, budú písomne    pozvaní na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 31.01.2023. Kandidát, ktorý nesplní stanovené kritéria bude z voľby hlavného kontrolóra vylúčený. 

 • Voľba hlavného kontrolóra sa riadi podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • Pred voľbou hlavného kontrolóra sa uskutoční prezentácia kandidátov v poradí ako boli doručené prihlášky na Obecný úrad v Podhoranoch.
 • Po ukončení prezentácie, diskusie a otázok bude vykonaný akt voľby hlavného kontrolóra hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva (t. j. minimálne 4 poslancov).
 • Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, ešte na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa vykoná 2. kolo voľby.
 • Do 2. kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali v 1. kole najväčší počet hlasov. 
 • Pri rovnosti hlasov do 2. kola voľby postupujú všetci, ktorí získali najväčší počet hlasov.
 • V 2. kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov prítomných poslancov.
 • Hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo volí na 6 rokov.
 • Funkčné obdobie sa začína predpokladaným dňom nástupu do zamestnania t. j. 01.02.2023.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne