•  

Oznam - výberové konanie

 20.12.2022

OBEC  PODHORANY

Mechenice 51, 95146 Podhorany

    ______________________________________________________      

Starostka obce Podhorany Mgr. Lucia Kuťková v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Materskej školy Sokolníky 215, 951 46 Podhorany

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

1.      vzdelanie pre príslušný druh a typ školy v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných 

         zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

2.      najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

3.      splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,

4.      predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy,

5.      komunikatívnosť, schopnosť samostatne riešiť problémové situácie a rozhodovať vo veciach v zmysle náplne práce riaditeľa 

         školy,

6.      bezúhonnosť,

7.      ovládanie štátneho jazyka,

8.      zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 Zákona č. 138/2019 Z.z.,

9.      spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Iné kritériá a požiadavky:

- znalosť príslušnej školskej legislatívy a právnych predpisov v oblasti školstva, - riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,  osobné a morálne predpoklady, - práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

1.      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2.      profesijný životopis v štruktúrovanej forme,

3.      úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,

4.      čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

5.      potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

6.      vlastný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 3 strán,

7.      potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy,

8.      súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov poskytnutých uchádzačom v potrebnom rozsahu pre účely výberového

         konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne na Obecný úrad, Mechenice 51, 951 46 Podhorany alebo poštou na adresu: Obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany  najneskôr do 10. januára 2023 do 12.00 hod.

Obálku označte: „Neotvárať - výberové konanie – MŠ Podhorany“

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0904 997 679

Podhorany, 20.12.2022                                                                             Mgr. Lucia Kuťková, starostka obce
  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
  Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť

  Odber noviniek

  Bannery

  Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

  Mapa COVID-19

  Odkaz sa otvorí v novom okne