•  

Pozvánka na zasadnutie OcZ

 07.12.2022

                                                             STAROSTKA OBCE PODHORANY – Mgr. Lucia Kuťková

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, ktoré sa uskutoční:

dňa 13.12.2022

o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhoranoch.

Program zasadnutia:

  1.  - Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
  2.  - Schválenie programu zasadnutia
  3.  - Žiadosť pani Bakytovej a pána Šályho o odkúpenie obecného pozemku v k.ú. Mechenice
  4.  - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
  5.  - Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2022
  6.  - Členstvo obce v OZ Lepšia samospráva
  7.  - Príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2022
  8.  - Rôzne

a) Prejednanie správ o výsledkoch kontrol HK :

- Kontrola dodržiavania zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám za rok

2021, forma evidencie, usmernenia a vyriešenie podaní

- Kontrola prevedenia volieb do Rady Školy pri MŠ v Podhoranoch

- Finančná kontrola pokladničných operácií

b) Prerokovanie prevodu nehnuteľnosti – prenájmu časti obecného pozemku (o.z. Alternatíva Podhorany)

c) Prerokovanie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na verejnú prístupovú komunikáciu a verejné osvetlenie (Mgr. Marián Jaroš a Ing. Nina Jarošová)

9 - Interpelácie poslancov

10 - Uznesenie

11 - Záver

                                                                                                   

Mgr. Lucia Kuťková

      starostka obce


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne