Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Podhorany

 08.09.2021

                                                    OBEC PODHORANY, MECHENICE 51, 951 46 PODHORANY

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

Základná škola Podhorany, Sokolníky 8, 951 46  Podhorany

s predpokladaným nástupom 01.11.2021

Požadované kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Najmenej 5  rokov pedagogickej praxe
 • Občianska bezúhonnosť 
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Znalosť príslušnej legislatívy
 • Organizačné a riadiace schopnosti
 • Komunikatívnosť
 • Znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet)

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom odbornom vzdelaní
 • Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • Profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Termín podania prihlášky: do 04.10.2021 do 12,00 hod.

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Podhorany“ – neotvárať.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený  písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

V Podhoranoch, dňa 08.09.2021                                                                                                                        


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne