Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Aktuality

Oznam o daňovej povinnosti

 20.01.2020

Obec Podhorany oznamuje občanom, ktorým nastali zmeny v dani z nehnuteľnosti (DzN) v priebehu roka 2019 , že tieto zmeny sú povinní nahlásiť na Obecnom úrade a podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie v termíne do 31.01.2020.

Zmenami v DzN do 31.12.2019 sú :

  • Predaj nehnuteľnosti – zánik daňovej povinnosti ( predaj rodinného domu, pozemkov, vinice, chaty a pod.)
  • Kúpa nehnuteľnosti – vznik novej daňovej povinnosti ( nový vlastník podľa listu vlastníctva LV )
  • Dedičstvo – nový vlastník podľa LV
  • Prístavba k rodinnému domu ( treba predložiť geometrický plán
  • s rozmermi prístavby )
  • Právoplatné stavebné povolenie ( treba predložiť právoplatné stavebné povolenie )
  • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie  ( treba predložiť geometrický plan s výmerou nehnuteľnosti a parcelným číslom )
  • Ohlásenie drobnej stavby – napr. : sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, hospodárska budova a pod. – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou ( treba poskytnúť rozmer stavby v m2 a číslo parcely )

U PO a FO podnikateľoch – začatie podnikania, skončenie podnikania, pozastavenie podnikania, zmena mena podnikateľa, zmena

v živnostenskom liste alebo v obchodnom registry, zmena sídla podnikania a pod. Dokladmi o zmene sú list vlastníctva, živnostenský list, výpis z obchodného registra.

UPOZORNENIE

Pri miestnom poplatku za komunálny odpad má poplatník ( zástupca ) oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatník má povinnosť oznámiť aj ostatných členov domácnosti – nahlási zmeny a predloží doklady  ( tlačivo je dostupné na OcÚ  a na internetovej stránke obce ).

       Pre zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad je potrebné dať písomnú žiadosť, ku ktorej je potrebné doložiť hodnoverné doklady ako sú :

- potvrdenie  školy doložené potvrdením o ubytovaní v internáte alebo potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku

- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte, príp. potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu (pracovníci s výkonom práce mimo trvalého bydliska, obyvatelia s prechodným pobytom, vodiči kamiónovej prepravy)

- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, - - potvrdenie o štúdiu v zahraničí, pracovné víza

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb

V prípade, že doklady  nie sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k ním predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Ku novonadobudnutým nehnuteľnostiam, ktoré boli zapísané do LV spracovaním ROEP – registra obnovenej evidence pozemkov, treba doplniť daňové priznanie k DzN. Táto povinnosť sa netýka nehnuteľností, ktoré sú v užívaní poľnohospodárskeho družstva ( na základe  nájomnej zmluvy s uvedením konkrétnych parciel )  a urbárskej spoločnosti.

V prípade nejasností pri podávaní daňového priznania vám informácie

 k DzN poskytneme na Obecnom úrade na tel.č. 7785096 alebo osobne

v úradných hodinách.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne