Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Aktuality

Výzva na stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie v obci Podhorany.

 12.09.2019

Obec Podhorany
Mechenice 51
951 46 Podhorany
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná v súlade s §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Podhorany
Sídlo: Mechenice 51, 951 46 Podhorany
IČO: 00308374
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Bogyová – starostka obce
Telefón: 037/7785096
e-mail: starosta@podhorany.sk
Kontakt v rámci prieskumu trhu:
MANOS CONSULTING s.r.o., Južná 36, 949 01 Nitra
Telefón: +421 918 920 976
E-mail: info_vo@manosconsulting.sk
2. Druh zákazky:
Stavebná práca
3. Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie v obci Podhorany
4. Opis predmetu zákazky
Projekt rieši úpravu priestranstva v miestne časti Sokolníky. Jedná sa o priestranstvo pred kostolom, prevádzkou predajne COOP Jednota, ktorú v súčasne dobe tvorí :
- vozovka miestnej komunikácie
- spevnená asfaltová aj štrková plocha pred kostolom využívaná na zastavovanie autobusov a
parkovanie, na premávku chodcov k zastávke a do kostola, bez dopravného značenia
- čakárenský prístrešok pre cestujúcich a dva kontajnery na sklo
- vjazd do dvora bývalej základnej školy
- vstup do predajne COOP Jednoty
- parkovisko (2 miesta) a zásobovacia plocha s rampou pred predajňou COOP Jednoty.
Vozovka miestnej komunikácie v šírke len 4,00 m zabezpečuje obojsmernú premávku. Vzhľadom na uvedenú šírku je tento šírkový parameter nedostatočný.
Podľa dopravnej dôležitosti je MK zaradená do funkčnej triedy C3 – obslužná prístupová bez obmedzenia prístupu. Kategória v zmysle STN 73 6110 je MOK 5/30 s krajnicami, s odvodnením je do priľahlých zatrávnených pásov uličnej zelene.
MK je jedným pripojená na vozovku hlavnej cesty III/1664. Stavebné úpravy sa nedotknú telesa tejto vozovky.
Ulicu križujú aj vodiče vzdušných rozvodov sekundárnej elektrickej siete s verejným osvetlením. Pod spevnenou plochou pred kostolom i vozovkou MK aj v páse zelene sú už položené aj potrubné vedenia vodovodu a plynovodu, i podzemný telekomunikačný rozvod.
Vozovka a všetky uvedené spevnené plochy sú pozdĺžnym a priečnym sklonom povrchov odvodnené na plochu pred kostolom, kde sa v najnižšom mieste zhromažďujú a postupne (hlavne dlho) vsakujú do podložia. Vozovka MK vykazuje vysokú opotrebovanosť krycej živičnej vrstvy i priečne deformácie na okrajoch povrchu. Technickým nedostatkom je aj množstvo lokálnych výtlkov až do podložia vozovky.
Na ploche pred kostolom nie sú pešie plochy, ani nástupná plocha pred účelovou plochou pre
odstavovanie autobusov ani fyzicky ani opticky oddelené od vozidlových plôch.
Miesto realizácie projektu je zvolené vzhľadom na akútnosť riešenia dopravného úseku, ktorý je dopravným uzlovým bodom od cesty III. triedy a na ktorú sa napája miestna komunikácia vedúca k najnavštevovanejšej a najvyužívanejšej lokalite v obci Podhorany, s lokálnym názvom Pažiť.
Je to územie na ktorom sa konajú všetky obecné športové a kultúrno-spoločenské akcie. V rámci lokality Pažiť je umiestnené detské ihrisko a oddychová zóna.
Predmetom realizácia tohto projektu je zabezpečiť bezpečný úsek pre peších aj motorizovaných účastníkov cestnej premávky.
Miesto realizácie projektu po uvažovanej úprave :
- podstatne zatraktívni uvedenú lokalitu Pažiť
- prispeje aj k zatraktívneniu verejného priestranstva a k bezpečnosti našich občanov ako i ostatných návštevníkov obce v lokalite vybavenosti časti obce Sokolníky.
Vozovka miestnej komunikácie a priľahlé spevnené plochy budú upravené nasledovne:
- formou súvislej oprave povrchu vozovky MK vrátane rozšírenia na 5,50 m
- s doplnením o štrkové rozptylové plochy pre vsak a odpar povrchovej vody mimo pojazdné vozidlové plochy pred kostolom,
- fyzickým oddelením a dobudovaním dláždeného povrch chodníka k čakárenskému prístrešku
- doplnením výsadby a prvkov drobnej architektúry.
Podrobné technické vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 4.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 stavebné práce
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
27 750,39 € bez DPH; 33 300,47 vrátane DPH.
7. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.
8. Výsledok verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ktorej návrh je uvedený v prílohe č.3 tejto výzvy.
9. Trvanie zmluvy:
Termín zhovenia diela najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
10. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
11. Podmienky účasti:
10.1 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
- § 32 ods. 1 písm. a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
➢ doloženým výpisom z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ako aj prokuristov, nie starším ako tri mesiace,
ak uchádzač je právnická osoba, predkladá aj:
1 výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace,
- § 32 ods. 1 písm. b)
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
➢ doloženým potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne /zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace,
- § 32 ods. 1 písm. c)
nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
➢ doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri mesiace,
- § 32 ods. 1 písm. d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
➢ doloženým potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace,
- § 32 ods. 1 písm. e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
➢ doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
- § 32 ods. 1 písm. f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
➢ doloženým čestným vyhlásením,
10.2 Podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a fň zákona o verejnom obstarávaní.
10.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného úradom uvedie túto skutočnosť v ponuke.
10.4 Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
- podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác, podobných predmetu zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác, rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, doplnený minimálne jedným potvrdením (referenciou) o uspokojivom uskutočnení stavebných prác s minimálnym plnením v celkovej výške 27 000,00 EUR bez DPH. Zoznamy musia obsahovať minimálne tieto údaje:
- názov alebo obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
- predmet zmluvy,
- zmluvnú cenu za dodávku predmetu zákazky bez DPH,
- lehotu uskutočnenia prác,
- miesto uskutočnenia prác,
- kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií (meno zodpovednej osoby, jej funkcia a telefonický kontakt).
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky.
- podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí preukázať, že osoby poverené riadením prác na stavbe majú zodpovedajúcu odbornú prax a kvalifikáciu. Uchádzač predloží zoznam vedúcich zamestnancov s uvedením mena, priezviska, titulu a funkcie, dĺžky odbornej praxe v stavebníctve, ďalej doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle zákona 138/1992Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí preukázať, že osoby poverené riadením stavebných prác majú zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu.
10.5 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby (ďalej aj „tretia osoba“), bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
V takomto prípade uchádzač predloží:
- písomnú zmluvu s treťou osobou podľa podmienok bodu 10.5 tejto výzvy.
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti tretej osoby podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní, podľa podmienok bodov 10.1 tejto výzvy.
11. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
11.1 Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, emailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky,
11.2 Doklady podľa bodu 10.1 až 10.5 tejto výzvy,
11.3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy, spolu s položkovým rozpočtom/výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy,
11.4 Podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy,
11.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
a) podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať tretím osobám,
b) zoznam navrhovaných subdodávateľov,
c) predmety subdodávok,
d) čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Za týmto účelom vypracoval verejný obstarávateľ odporúčaný vzor vyhlásenia o subdodávke (príloha č. 5). Ak uchádzač bude využívať subdodávky, v tom prípade vyplní ďalšie údaje uvedené vo vyhlásení. Ak uchádzač nebude využívať subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpečí sám, v tom prípade vo vyhlásení nevyplní písm. b).
Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu.
12. Komplexnosť predmetu zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
14. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
14.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť elektronicky na adresu: info_vo@manosconsulting.sk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20. 09. 2019.
15. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je do 30.09.2019
16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom vrátane DPH za predmet zákazky.
17. Vyhodnotenie ponúk:
17.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia: podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní, podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.
17.2 Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Všetky predložené ponuky budú vyhodnotené na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu na predmet zákazky vrátane DPH.
18. Použitie elektronickej aukcie:
Nie.
19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
19.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk.
19.2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
19.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.
V Podhoranoch, dňa 12. 09. 2019
_________________________
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
Prílohy:
Príloha č.1 – návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Príloha č.2 – zadanie s výkazom výmer
Príloha č.3 – zmluva o dielo návrh
Príloha č.4 – projektová dokumentácia
Príloha č.5 – čestné vyhlásenie o subdodávkach

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne