Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Základná škola

základná škola Podhorany             ihrisko
 
                                                                             


      Na základe výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 12.01.2012 a VK sa uskutočnilo 28.02.2012, v ktorom úspešne obstál  Mgr. Rudolf Vozár.
       V súlade s návrhom Rady školy pri ZŠ Podhorany  a podľa § 3 ods. l zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol menovaní do funkcie:
                                                                                      „RIADITEĽA“
                                                 Základnej školy, Sokolníky  8, 951 46 Podhorany
                                                                       na funkčné obdobie 5 rokov .

                                                                http://podhorany.edupage.org/
                                                                                        

Dňa 1.marca 1949 bola zriadená Stredná škola pre obvod Mechenice, Sokolníky a Bádice v budove kaštieľa veľkostatkára Fuchsa.
Stredná škola bola zlúčená s Národnou školou v roku 1953 čím sa vytvorila Osemročná stredná škola.
V roku 1961 sa zmenila na Základnú deväťročnú školu. V Sokolníkoch sa vyučovalo v siedmich triedach. Ročníky 6.- 9. boli v budove kaštieľa a ročníky 1. – 5. v budove pri kostole v Sokolníkoch. Občania už vtedy neboli spokojní s priestormi školy, nakoľko vyučovanie v troch objektoch nevyhovovalo požiadavkám na kvalitné vzdelávanie.
V Mecheniciach a Bádiciach boli dvojtriedne školy. V Mecheniciach fungovala maďarská škola pod vedením riaditeľa Štefana Miku, ktorá bola na žiadosť rodičov zrušená.
V Sokolníkoch a Mecheniciach boli v r. 1964 zriadené materské školy.
V roku 1965 sa zlúčila škola z Mecheníc a Sokolník. Tým vznikla plneorganizovaná Základná deväťročná škola. Jej riaditeľom bol Anton Lahučký a prvý raz bol zvolený aj zástupca riaditeľa školy (Štefan Mika).
V roku 1973 bola k objektu školy vybudovaná prístavba , čím sa, aspoň čiastočne, zlepšili študijné a pracovné podmienky miestnych žiakov aj učiteľov.
V materskej škole v Mecheniciach sa uviedla do užívania nová jedáleň v septembri roku 1973.
V Sokolníkoch bola jedáleň materskej školy zriadená v roku 1974. V roku 1976 sa začala výstavba jedálne pri základnej škole. Do užívania bola odovzdaná 1.septembra 1977.
V priebehu rokov 1966 – 1978 museli žiaci aj učitelia absolvovať rôzne sťahovania (napr. do priestorov budovy dnešného Obecného úradu) z dôvodu rekonštrukcie časti školy resp. nevyhovujúcich priestorov.
V 90. rokoch 20.st. bola zrušená materská škola v Mecheniciach. Do jej priestorov sa umiestnil 1.- 2.ročník základnej školy, čo trvalo do decembra 2006. Od januára 2007 sa prváci a druháci znova sťahovali. Tentoraz do areálu základnej školy v Sokolníkoch, do upravených priestorov vytvorených v objekte školskej jedálne.
Musíme si otvorene priznať, že problematika školstva bola v našej obci dlhodobo zanedbávaná a rôzne provizórne opatrenia, aj keď akokoľvek dobre myslené, nevyriešili komplikovanú situáciu v oblasti vzdelávania a výchovy mládeže. Táto oblasť života v našej obci zostáva veľkou výzvou pre samosprávu a všetkých, ktorým záleží na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne našich detí.
((web))