Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Výruby stromov

                                                                               VÝRUBY STROMOV

 

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné potvrdenia, doklady, prílohy:

1. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

2. Situačný nákres s vyznačením dreviny na výrub. (kópia z katastrálnej mapy)

3. List vlastníctva, ktorý je potrebný z hľadiska vybavenia žiadosti, aby bolo zo žiadosti zrejmé, že žiadateľ je skutočným vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú.  Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú, o výrub ktorých  žiada, je potrebné doložiť súhlas vlastníka pozemku  (i s doložením vlastníckeho práva )

4. Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok podľa položky č. 160 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení nesk. predpisov

- 100 € - právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou     žiadosťou

- 10 € - fyzická osoba

(zmeny v poplatkoch od 01.10.2012)

Žiadosť na výrub dreviny je umiestnená v žiadostiach.

vyrub stromov