•  

Aktuality

Komunálne voľby - dňa 10.11.2018-voľby do orgánov samosprávy obcí zák.č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práv v z.n.p.

 09.07.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Podhorany

Harmonogram volieb 2018

Schválenie územného obvodu, počtu poslancov OcZ a úväzku starostu 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE PODHORANY

ku dňu vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 Obec Podhorany v súlade s § 171 ods. 9 posledná veta a § 176 ods. 8 posledná veta zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov Obce Podhorany ku dňu vyhlásenia volieb

1095 obyvateľov

                                                                                                                 Mgr.Magdaléna Bogyová     

                                                                                                                       starostka obce              

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
 

  • Volebná kampaň
    Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne